වෙනත්

2018 වර්ෂයේ නවක ශිෂ්‍ය නායක මඩුල්ල සඳහා නිල ලාංඡන පැළැන්දීම

2018 වර්ෂයේ නවක ශිෂ්‍ය නායක මඩුල්ල සඳහා නිල ලාංඡන පැළැන්දීම පසුගිය අප්‍රේල් මස 8 වෙනි දින පැවත්වුණී. ප්‍රධානාචාර්ය හිමි හා ගුරු මණ්ඩලය අතින් සිසු දරු දැරියෝ නිල ලාංඡන ලබා ගත්හ.

ඡායාරූප බලන්න

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *