වෙනත්

ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩල තරඟ – 2019

මෙවරද ප්‍රථම ස්ථාන 9ක් සමගින් සමස්ත ජයග්‍රහණ 32ක් ලබා ගැනීමට සරණංකරයෝ සමත්වූහ.

ජයග්‍රාහක නම් ලැයිස්තුව :

ජී.ඩබ්.එම්.චමල් අශ්වින් වර්ණකොඩි, මෙතුකී ධනායා සෙනරත් යාපා, දේවපුර දේව්ගේ දුලින සස්මිත ජයරත්න, නවගමුවගේ මනුති ඔදාරා පෙරේරා , කේ.සහස්රා යෂ්මි ෆොන්සේකා , ගුණමුනි මතිෂ මිහිරංග , එච්.බී.බුවනි දහන්යා , එල්.ජී.සිතුමි විහංගා , එච්.බි.ඔසඳ සදිත්ම , එච්.ඒ.දිශානි කේශිකා, හෙට්ටිආරච්චිගේ දිලන්සා තිමන්දී , එච්.ඩි.කවිෂාදී ප්‍රබෝද්‍යා , වී. ඒ. ඩී. සෙනුරි ප්‍රබෝෂිකා, පී.ජී.ඉමාෂි උත්පලා , එම්.කේ.තිසව් කෙහෙන්සා , හෙට්ටිගේ යසිදු විශ්වක , එච්.හසිත ඉසංක පීරිස් , කේ.එම්.ඉමාෂි නෙත්මිණි කහඳුගොඩ , එච්.ජී.සදමිණි සංජානා , ආර්.විශ්මි දෙව්ලිණි , ජි.ජි.මිනුදී ඉනුපමා ගුණවර්ධන , අමීරා හමීඩ් , ආර්. අචිර අයෝමාල් ද සිල්වා , එම්. ඩී. යශෝධා නිලක්ෂි , යාපා මුදියන්සේලාගේ නදලි ගුනාත්මා , අනූප ඉදුවර නූපහේවා , විී. ඒ. ඩී. විනුති මෙහන්සා, එම්. ජී. ලලන ලක්ෂාන් ධනංජය, ආර්. පී. කවීෂි තාරින්ද්‍යා , ඩබ්.එම්.මනීෂ නිපුන් බණ්ඩාර , ඩී. එච්. එම් නිපුනි අනුත්තරා දිසානායක

ත්‍යාග ප්‍රදානය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *