වෙනත්

ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩල තරඟ – 2018

Dhamma schools’ events 2018 – ප්‍රථම ස්ථාන 9ක් සමගින් සමස්ත ස්ථාන 32ක් ලබා ගනිමින් මෙවරද ශාසනාරක්ෂක තරඟාවලියේ ප්‍රමුඛත්වය තහවුරු කර ගැනීමට සරණංකරයන්ට හැකි වුණි.

  • ප්‍රායෝගික දැනුම – 2 ශ්‍රේණිය : සේසදී දියානා (ස්ථානය 1)
  • පද්‍ය හා ගාථා ගායනා – 6 ශ්‍රේණිය : ලලන ලක්ෂාන්  (ස්ථානය 1)
  • දහම් දැනුම – 3 ශ්‍රේණිය : හේවා බාහුගේ බුවනි දහන්යා (ස්ථානය 1)
  • දහම් දැනුම – 6 ශ්‍රේණිය : රන්හලුගේ විශ්මි දෙව්මිණි  (ස්ථානය 1)
  • දහම් දැනුම – 8 ශ්‍රේණිය : එච්.ඒ.ඩි.තිමන්දී (ස්ථානය 1)
  • ගද්‍ය රචනා – 8 ශ්‍රේණිය : යසිඳු විශ්වක  (ස්ථානය 1)
  • ගද්‍ය රචනා – ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය : එම්.ඒ.ප්‍රමුදි රශිපබා (ස්ථානය 1)
  • කථික නිපුනතා – 7 ශ්‍රේණිය : ජි .එම් .අයි.ගුණවර්ධන (ස්ථානය 1)
  • පාලි පද්‍ය හා (ගාථා) ගායනා – .පා.අවසාන ශ්‍රේණිය : පී.එච්. මිනෝශි සමල්කා  (ස්ථානය 1)

සියලුම ප්‍රථිඵල බලන්න

ඡායාරූප බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *