වෙනත්

නැසීගිය අනුරාධා ඉරෝෂණී මෙනවිය….

නැසීගිය අනුරාධා ඉරෝෂණී මෙනවිය හා චාමික අකලංක සොයුරා වෙනුවෙන් දානමය පිංකම අද දින පැවැත්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *