ත්‍යාග ප්‍රදානය

ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය – 2018

ශ්‍රී සරණංකර ධර්ම විද්‍යාලයේ 2016/2017 යන වර්ෂ සඳහා ත්‍යාග හිමි දරු දැරියන් වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2018 මාර්තු මස 4 දින ඉතා සාර්ථක අයුරින් පවතවන ලදී.

 

prize giving 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *