ජයග්‍රහණ – 2017

2017 ජයග්‍රාහකයෝ

පසුගිය ශාසනාරක්ෂක තරඟ වලින් අඛණ්ඩව  4 වතාවක් ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලබා ගැනීමට සමත් වූ සරණංකර  දරු දැරියන් මෙවරද(2017) සිය ජයග්‍රහණය සනිටුවහන් කරගනු ලැබුවේ ප්‍රථම ස්ථාන 10 ක් සමග සමස්ථ ජයග්‍රහණ 24 ලබා ගනිමින්ය. මෙසේ කොලොන්නාව බටහිර කලාපයේ 2017 වර්ෂය සඳහාද සෙසු දහම් පාසල් අභිබවමින් ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලබා ගැනීමට සමත් වූ සරණංකර දූ පුතුන්ට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්.