ජයග්‍රහණ – 2016

2016 ජයග්‍රාහකයෝ

පසුගිය ශාසනාරක්ෂක තරඟ වලින් අඛණ්ඩව  තුන් වතාවක් ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලබා ගැනීමට සමත් වූ සරණංකර  දරු දැරියන් මෙවරද(2016) සිය ජයග්‍රහණය සනිටුවහන් කරගනු ලැබුවේ ප්‍රථම ස්ථාන 8 ක් සමග සමස්ථ ජයග්‍රහණ 31 ලබා ගනිමින්ය. මෙසේ කොලොන්නාව බටහිර කලාපයේ 2016 වර්ෂය සඳහාද සෙසු දහම් පාසල් අභිබවමින් ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලබා ගැනීමට සමත් වූ සරණංකර දූ පුතුන්ට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්.